Formularz kontaktowy

Aby uzyskać dalsze informacje na temat szczegółów produktów lub usług Beghelli, wypełnij wszystkie pola formularza, znajdującego się poniżej.
 
 
 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na poniższe adresy Administratora.

 

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym jest Beghelli-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257130, posiadająca numer NIP: 9542552309, REGON: 24033646400000, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł („Administrator”).

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@beghelli.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 32 42 25 579.

 

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

-        w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

-        w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

-        w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

-        w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą - podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych w imieniu Administratora, podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które są z nami powiązane (podmiot z Grupy  Beghelli - BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia Bologna, Italy), podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy funkcjonalności analitycznych, marketingowych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych).

Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także do momentu wycofania wyrażonej zgody.

 

Zgodnie z RODO przysługuje  Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do złożenia w dowolnym momencie oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

 

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce prywatności.