Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.beghelli.it/pl-pl („Serwis”) przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie („Użytkownik”).

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Beghelli-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku, ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000257130, posiadająca numer NIP: 9542552309, REGON: 24033646400000, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł („Administrator”).

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@beghelli.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 32 42 25 579.

Upoważniony Dyrektor Generalny: Piotr Świtalski

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Korzystanie z Serwisu

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

 •  w celu udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •  w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług oraz w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 

Aktywność Użytkownika w Serwisie w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Formularz kontaktowy w zakładce „Wsparcie”

 

Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://www.beghelli.it/pl-pl w zakładce „Wsparcie” wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe – imię, nazwisko, email. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań o produkty lub usługi Beghelli.

 

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 

 •  w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w formularzu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk spraw zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu, m.in. w celu doskonalenia jego funkcjonalności;
 •  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Państwa zapytaniem oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 •  w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą - podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Korespondencja e-mail

 

Państwa dane osobowe podane w wiadomości e-mail są przetwarzane:

 

 •  w celu identyfikacji nadawcy, załatwienia sprawy opisanej w wiadomości e-mail i udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do Administratora w treści wiadomości e-mail - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 •  w celu prowadzenia wymiany korespondencji e-mailowej dotyczącej ewentualnej współpracy, w celu zawarcia i realizacji umowy, obsługi procesu reklamacji oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 •  w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawarciem i realizacją umowy (obowiązków podatkowych, księgowych, archiwizacyjnych, obsługi reklamacji) - podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 •  w celu przesyłania informacji marketingowych (w tym informacji handlowych), w szczególności przesyłania informacji o produktach, usługach, konkursach, promocjach, a także zaproszeń na wydarzenia – jeśli o przesłanie takich informacji Państwo się do nas zwrócą – środkami komunikacji elektronicznej - podstawą prawną przetwarzania jest uprzednio udzielona zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 •  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 •  w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Państwa pozyskane.

 

Rozmowa telefoniczna

 

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania połączenia telefonicznego. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie rozmowy, należy rozłączyć się.

Państwa dane osobowe podane w rozmowie telefonicznej są przetwarzane:

 •  w celu prowadzenia z Państwem rozmowy i załatwienia sprawy, której ona dotyczy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność podjęcia działań na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Wtyczki społecznościowe

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Vimeo). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu produktów i usług Beghelli.

 

Facebook,  Twitter

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowych Facebook.com zarządzanej przez Facebook, Inc. Menlo Park, California  („Facebook") i Twitter.com zarządzanej przez Twitter, Inc. San Francisco, California („Twitter”). Wtyczka jest identyfikowana poprzez logo serwisu Facebook i logo serwisu Twitter. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook lub Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook lub odpowiednio Twitter. Przy przeglądaniu treści naszego Serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili Państwo nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook lub Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook lub Twitter dotyczącymi ochrony danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation, https://twitter.com/en/privacy). Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook lub Twitter gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

 

YouTube

 

Nasza strona internetowa korzysta z platformy wideo YouTube, zarządzanej obecnie przez Google LLC Mountain View, California . YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo. Po załadowaniu strony na naszej witrynie internetowej zintegrowany odtwarzacz YouTube ustanawia połączenie z YouTube w celu zagwarantowania technicznej transmisji pliku audio lub wideo. Po ustanowieniu połączenia z YouTube, następuje transfer danych do YouTube. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez YouTube oraz praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami portalu YouTube dotyczącymi ochrony danych (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

 

LinkedIn

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczkę społecznościową z sieci społecznościowej Linkedin.com, zarządzanej przez LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California  („LinkedIn"). Wtyczka oznaczona jest logo LinkedIn albo przyciskiem ''Udostępnij na LinkedIn''. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, jest ona początkowo nieaktywna. Wtyczka nie jest aktywowana, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczkę, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem LinkedIn i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu LinkedIn. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie LinkedIn. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu LinkedIn przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis LinkedIn, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu LinkedIn dotyczącymi ochrony danych (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL).

 

Vimeo

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje oferowane przez portal wideo Vimeo.com, zarządzanej przez Vimeo, Inc. New York („Vimeo”). Jeśli odwiedzają Pąństwo naszą stronę z wtyczką Vimeo, nawiązane jest połączenie z serwerami Vimeo. Serwer Vimeo jest informowany o tym, które strony Państwo odwiedzili. Dotyczy to również osób, które nie są zalogowane na Vimeo podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub nie mają konta Vimeo. Informacje są przesyłane do serwera Vimeo w USA, gdzie są przechowywane. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoje konto Vimeo, Vimeo pozwala Państwu powiązać zachowanie przeglądania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo. Więcej informacji na temat postępowania z danymi Użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy.

 

Google Analytics

 

W celu analizy statystyk Serwisu, Administrator korzysta z Google Analytics - narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google LLC w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Stronie oraz statystyk związanych z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Google reCAPTCHA 

 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA. Zapytanie za pośrednictwem Google reCAPTCHA służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowane, mechaniczne przetwarzanie. Zapytanie obejmuje przesłanie do Google adresu IP i innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA. Aktywując zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych. Przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można odwołać w każdej chwili bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody aż do odwołania. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Google reCAPTCHA i związanego z tym oświadczenia o prywatności, odwiedź stronę: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Google Ads (poprzednio Google AdWords)

 

Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszego Serwisu  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji potencjalnego klienta z reklamą –czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzia Google Ads: (a) widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, (b) znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, (c) automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, (d) widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, (e) możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Gromadzone dane w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do łączenia danych osobowych użytkowników z informacjami, które umożliwiałyby identyfikację użytkowników, ze zgromadzonymi wcześniej danymi za pomocą jakiegokolwiek produktu reklamowego lub używanych przez serwis funkcji Google.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 

Google AdSense

 

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense (wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie. Wystarczy wejść na stronę https://adssettings.google.com/authenticated.

 

COOKIES

 

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Państwo korzystają z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 •  Cookies sesyjne: są to pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej (do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowe). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 •  Cookies trwałe: są to pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dla potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]).

 

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 

Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

 

A. Konfiguracji serwisu

 

 •  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •  rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 •  zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 •  zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 •  rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

B. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 

 •  utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 •  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 •  optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 

C. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 

 •  dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •  poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

 

D. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 

 •  poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 

E. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 

 •  tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 

F. Świadczenia usług reklamowych

 

 •  dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

 

G. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator wykorzystuje także Cookies zewnętrzne w następujących celach:

 

A. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 

 •  www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, Inc. z siedzibą w USA]
 •  www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 

B. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 
 •  Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 

C. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 

 •  Google AdSense [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 

D. zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do kierowania reklamowych treści do użytkownika strony:

 

 •  Google AdWords [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]

 

E. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

 
 •  Facebook [administrator cookies: Facebook, Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii]
 •  LinkedIn [administrator cookies: Linkedin Corp.  z siedzibą w USA, LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
 •  Twitter [administrator cookies: Twitter, Inc. z siedzibą w USA]

 

F. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 

 •  Facebook.com [administrator cookies: Facebook, Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (Państwa przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Co do zasady dane przetwarzane są: - przez czas świadczenia usługi, - przez czas zrealizowania zamówienia, - do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania  danych na podstawie zgody), - przez okres negocjowania umowy (w przypadku przedstawienia oferty),  - do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia wynikających umowy (w celu wykonania umowy), - do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z RODO przysługuje  Państwu:

a)       prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych ( w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;

b)      prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c)       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzanie, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile  nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: (i) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (iii) Administrator nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (iv) w razie wniesienia przez Państwa sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

f)        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

g)       prawo do cofnięcia zgody

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

 

ODBIORCY DANYCH

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą/mogą być przekazywane:

a.       podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),

b.       podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia, Sądy, Prokuratura, Policja, organy egzekucyjne, podmiot świadczący usługi dot. wykonania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy),

c.       podmiotom, które są z nami powiązane (podmiocie z Grupy  Beghelli - BEGHELLI S.p.A. Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia Bologna, Italy, BEGHELLI – ELPLAST,a.s., Poříčí 3a, 603 16 Brno-střed, Czechy),

d.       podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy funkcjonalności analitycznych, marketingowych, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi archiwizacji dokumentów, usługi świadczenia pomocy prawnej, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe, agencje marketingowe.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 

Możliwe jest, że przekażemy Państwa dane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Administrator przekazuje dane, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Państwa danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:

 •  współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 •  stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 •  stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 •  w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.