Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1. 12. 2021

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi BEGHELLI-ELPLAST,a.s., se sídlem Elišky Junkové 798/6, 642 00 Brno, IČ: 46347909 (dále jen „Beghelli-Elplast“), zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 811 jako prodávajícím, a jeho zákazníky (dále jen „kupující“) při prodeji výrobků, zboží a služeb Beghelli-Elplast (dále jen „produkty“).

 

II. Pořadí závaznosti dokumentů

V případě odlišností mezi ustanoveními jednotlivých dokumentů upravujících vztahy mezi Beghelli-Elplast a kupujícím, v rozsahu ve kterém si odporují, je pořadí jejich závaznosti následující:

1. Jednorázové podmínky dohodnuté individuálně pro daný obchodní případ a písemně stvrzené oběma stranami v příslušné obchodní dokumentaci (poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, faktura).

2. Kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva, pokud je taková mezi Beghelli-Elplast a kupujícím uzavřena.

3. Zvláštní obchodní podmínky, které jsou součástí kupních smluv nebo rámcových kupních smluv mezi Beghelli-Elplast a kupujícím.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“).

 

III. Postup objednání

Kupující předkládá své objednávky písemnou formou elektronickou poštou. Objednávka musí obsahovat, mimo jiné, jednoznačnou specifikaci a množství produktů a požadovaný termín dodání. Doručením společnosti Beghelli-Elplast se objednávka stává závaznou. Pokud tak nebylo výslovně a písemně dohodnuto mezi Beghelli-Elplast a kupujícím v dokumentaci podle odst. II. těchto podmínek, jakákoliv součást objednávky kupujícího, která je v rozporu nebo jakkoliv jinak nesouhlasí s těmito podmínkami, bude zamítnuta a nestane se součástí žádné obchodní dohody mezi Beghelli-Elplast a kupujícím.

 

Beghelli-Elplast potvrdí objednávku s uvedením termínu dodání, případně disponibilního množství, písemně prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že Beghelli-Elplast nemůže do 48 (čtyřiceti osmi) hodin potvrdit termín dodání některých nebo všech položek objednávky, potvrdí kupujícímu alespoň fakt přijetí objednávky se sdělením předpokládaného termínu zaslání konečného potvrzení objednávky. Beghelli-Elplast nenese žádnou odpovědnost za případné nepřijetí objednávky Kupujícího, nebo jakékoliv její části.

 

Pokud do 7 dnů od přijetí potvrzení objednávky, popřípadě ve lhůtě kratší s ohledem na předpokládaný termín dodání, neprojeví kupující písemnou formou elektronickou poštou svůj nesouhlas s předpokládanými termíny dodání, případně s jinými skutečnostmi odlišnými od jeho objednávky, stává se potvrzení objednávky jediným závazným a konečným dokumentem nadřazeným objednávce kupujícího. Jakékoliv změny takto potvrzené objednávky jsou možné pouze ve velmi výjimečných případech a jedině po předchozím písemném souhlasu Beghelli-Elplast a to stornováním dotčené položky v původní objednávce a vystavením objednávky nové.

 

V případě nemožnosti dodržet předpokládaný termín dodání uvedený v potvrzení objednávky bude o tomto faktu Beghelli-Elplast informovat Kupujícího ne později než 1 (jeden) den před předpokládaným termínem dodání s uvedením náhradního termínu.

V žádném případě nebude Beghelli-Elplast odpovědná za ztrátu na zisku, provozní ztrátu nebo zvláštní, následné, náhodné nebo trestní škody nebo škody jakéhokoliv jiného druhu z důvodu nedodržení termínů dodání uvedených v potvrzení objednávky.

 

IV. Dodání / Převzetí produktů

Pokud není v dokumentaci podle odst. II. těchto podmínek uvedeno jinak, jsou dodacími podmínkami EXW, Brno (místo distribučního skladu nebo výrobního závodu Beghelli-Elplast). Přechod nákladů a rizik z Beghelli-Elplast na kupujícího se řídí příslušnými podmínkami Incoterms 2010.

 

Při přejímce produktů v okamžiku a na místě podle příslušných dodacích podmínek je kupující povinen zkontrolovat nebo nechat zkontrolovat shodnost dodávky co do druhů, množství, kompletnosti a vnějšího poškození. Pokud do 7 (sedmi) kalendářních dní od okamžiku převzetí dodávky nevznese kupující reklamaci prostřednictvím k tomu určeného postupu na internetových stránkách Beghelli-Elplast, případně elektronickou poštou, přechází riziko neúplného množství, nekompletnosti nebo vnějšího poškození produktů na kupujícího – s výjimkou, kdy řádnou kontrolu nelze učinit bez porušení obalů jednotlivých produktů. V těchto případech se lhůta pro vznesení takové reklamace prodlužuje do doby, kdy lze takovou kontrolu poprvé provést, ne však déle než do 14 (čtrnácti) kalendářních dní od převzetí dodávky.

 

V. Placení

Kupující bude platit za dodané produkty v termínech a na bankovní účet uvedený na fakturách vydaných Beghelli-Elplast. Za den úhrady se považuje den připsání finančních prostředků na účet Beghelli-Elplast.

 

Pokud by byl kupující v prodlení s placením, může Beghelli-Elplast požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zaplacením úroku není dotčeno právo Beghelli-Elplast na náhradu případných škod z důvodu opožděné platby. Při podstatném prodlení kupujícího s placením vzniká Beghelli-Elplast právo zrušit všechny zbývající objednávky kupujícího a požadovat okamžitou platbu za všechny své faktury vydané Kupujícímu bez ohledu na jejich splatnost. Právo Beghelli-Elplast na náhradu souvisejících škod tím není dotčeno.

 

VI. Výhrada vlastnického práva

Strany tímto sjednávají, že vlastnické právo k předmětu této smlouvy přechází na kupujícího až momentem zaplacení celé kupní ceny, zatímco riziko ztráty a zničení věcí přechází na kupujícího již momentem jejího předání a převzetí. Do doby zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn s věcí nakládat jako její vlastník, i když je povinen se o ni starat s péčí řádného hospodáře a na své vlastní náklady. Nebude-li řádně a včas kupní cena zaplacena, je kupující povinen věc vydat na první výzvu nazpět prodávajícímu.

 

Prodá-li kupující dle určení věci tuto řádně dále, pak se výhrada vlastnictví dle tohoto ustanovení vztahuje od momentu účinnosti tohoto prodeje na veškerá plnění, která kupující řádně sjednal a přijal či si zajistil za prodej této věci. Kupující je v tomto případě povinen neprodleně poukázat na prodávajícího vše, co takto získal, či převést na prodávajícího nárok na to, co měl získat, to do výše závazku na úhradu kupní ceny dle této smlouvy.

 

Navrácení dodaných produktů z důvodu jejich nezaplacení nezbavuje kupujícího povinnosti zaplatit za produkty, které nebyly vráceny, zaplatit rozdíl hodnoty produktů, které nebyly vráceny v kvalitě, v jaké byly dodány a zaplatit veškerý úrok z prodlení, na který vznikl Beghelli-Elplast nárok.

 

VII. Ceny, platební a dodací podmínky

Ceny, případně jiné obchodní podmínky uvedené v cenících, propagačních nebo jiných obchodních materiálech Beghelli-Elplast jsou informativní a v žádném případě nezakládají právo kupujícího na jejich získání. Cena produktu bude stanovena dohodou smluvních stran.

Ceny uvedené v cenících jsou uvedeny bez DPH a neobsahují žádné recyklační ani jiné poplatky, které, v případě, že tak vyžadují příslušné předpisy, budou fakturovány zvlášť.

 

Beghelli-Elplast si vyhrazuje právo na změnu cen, platebních, dodacích a jiných obchodních podmínek v případě náhlých změn cen materiálů, energií nebo jiných subdodávek a jiných nákladů a skutečností, které Beghelli-Elplast nemůže ovlivnit nebo oddálit. Takto změněné ceny nebo obchodní podmínky budou aplikovatelné na všechny produkty dříve objednané kupujícím a potvrzené Beghelli-Elplast s okamžitou platností po doručení upozornění kupujícímu elektronickou poštou. Kupující má v takovém případě právo od takto dotčených a dosud nedodaných objednávek nebo jejich částí odstoupit.

 

VIII. Změny výrobků

Beghelli-Elplast si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit nebo upravit technickou specifikaci produktů nebo obměnit jejich sortiment stažením z výroby, změnou existujících nebo doplněním nových produktů, a to za předpokladu, že takové změny podstatným způsobem negativně neovlivní užitné vlastnosti, rozměry nebo životnost takových produktů.

 

IX. Záruka

S výhradou podle odst. VIII. těchto podmínek, zaručuje Beghelli-Elplast, že produkty budou shodného provedení a vlastností uvedených v jeho technické nebo obchodní dokumentaci a prosté závad na materiálu a výrobních závad, a to, pokud není v průvodní dokumentaci jednotlivých výrobků uvedeno jinak, po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne předání zboží kupujícímu. V případě konvenčních tepelných světelných zdrojů či baterií a akumulátorů, není-li uvedeno jinak, činí záruční doba 6 měsíců (dále jen „záruční lhůta“). Po uplynutí záruční lhůty ztrácí kupující právo na náhradu jakékoliv škody z důvodu takových neshodností.

 

V případě výskytu neshodnosti dodaných produktů v průběhu záruční lhůty je kupující povinen informovat Beghelli-Elplast prostřednictvím k tomu určeného postupu na internetových stránkách společnosti, případně elektronickou poštou, a to ne později než v průběhu 3 (třech) pracovních dní od zjištění této skutečnosti, a poskytnout Beghelli-Elplast jím požadované informace a součinnost, včetně při získání vzorků reklamovaných produktů a jejich zaslání do sídla Beghelli-Elplast. Pokud kupující nebude informovat Beghelli-Elplast ve stanovené 3 denní lhůtě, veškeré reklamační nároky a nároky z vad zanikají.

 

V případě, že Beghelli-Elplast akceptuje oprávněnost reklamace, poskytne kupujícímu nápravu ve formě a v pořadí níže uvedených:

 

- oprava vadného produktu nebo výměna jeho vadných dílů;

- náhrada vadného produktu za bezvadný;

- vrácení kupní ceny.

 

Rozhodnutí o způsobu nápravy je plně v pravomoci Beghelli-Elplast v závislosti na technických, logistických a jiných podmínkách. Beghelli-Elplast může také kupujícímu poskytnout přiměřenou slevu na ceně, pokud s tím bude kupující souhlasit. Ustanovení § 2106 a § 2107 zák. č. 89/2012 Sb. strany vylučují.

 

Bez předchozího písemného souhlasu Beghelli-Elplast nemůže kupující v žádném případě odeslat reklamované produkty zpět do Beghelli-Elplast ani opozdit nebo celkově nebo částečně zadržet platbu faktur za reklamovaný produkt. Ustanovení § 2108 zák. č. 89/2012 Sb. smluvní strany vylučují.

Zásilka s reklamovaným zbožím musí být viditelně označena přiděleným číslem reklamace. Adresa pro zasílání reklamací je Elišky Junkové 798/6, 642 00 Brno. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku či na náklady společnosti Beghelli-Elplast.

 

Tato záruka nepokrývá jakékoliv závady v důsledku běžného opotřebení; zrychleného opotřebení způsobeného zvláštními fyzikálními, chemickými nebo elektrochemickými podmínkami; nedostatečnou údržbou nebo nesprávnou opravou; nedodržením skladovacích, montážních a uživatelských instrukcí; použitím nevhodných materiálů a nářadí nebo jakékoliv závady v důsledku okolností, nad nimiž nemá Beghelli-Elplast kontrolu.

 

Mimo zde výslovně zmíněné, neexistují žádné další záruky, přímé nebo nepřímé, které by přesahovaly zde uvedené záruky. Společnost Beghelli-Elplast vylučuje odpovědnost za ztrátu na zisku, provozní ztrátu nebo zvláštní, následné, náhodné nebo trestní škody, nebo škody jakéhokoliv jiného druhu, založených na reklamaci, nebo jinak souvisejících s dodanými produkty dle těchto podmínek, nebo podle jednotlivých obchodních případů, řídících se těmito podmínkami. Kupující nebude poskytovat jakoukoliv záruku, přímou nebo nepřímou, vztahující se k jakémukoliv produktu, která by se lišila od záruky poskytované Beghelli-Elplast pro takový produkt.

 

X. Vyšší moc

Beghelli-Elplast nebude zodpovědná za částečné nebo úplné neplnění svých povinností podle těchto podmínek, zejména za pozdržení, opoždění nebo zrušení objednávek kupujícího, byť dříve potvrzených, v případech mimo kontrolu Beghelli-Elplast, zejména, ne však výhradně:

 

- zásahu vyšší moci, války, povstání, občanských nepokojů, embarga, zásahu občanských nebo vojenských orgánů;

- změn vztahujících se správních, hygienických a zdravotních zákonů nebo předpisů;

- stávky, pracovního nebo jiného přerušení výroby;

- dopravních problémů;

- požáru, povodně a jiných živelných událostí.

 

Kupující v takových případech nemá právo na náhradu jakýchkoliv škod, penále nebo na jakékoliv jiné odškodnění, přímé či nepřímé.

Podobné případy opravňují kupujícího neodebrat objednané, případně již i vyrobené produkty, ačkoliv nic z toho neopravňuje kupujícího neplnit jeho závazky z titulu již dříve dodaných produktů, zejména zaplatit za ně kupní cenu v plné výši a dohodnutých termínech.

V případě nemožnosti plnit své povinnosti z takových důvodů jsou Beghelli-Elplast i kupující povinni informovat o tomto faktu druhou stranu bez zbytečného odkladu, stejně jako o pominutí jejich účinků.

 

XI. Rozhodné právo – soudní pravomoc

Vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami, případně jinými dokumenty podle odst. II. těchto podmínek, se řídí:

 

- je-li kupující subjektem podle práva České republiky: příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

 

- je-li kupující zahraničním subjektem: Vídeňskou úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980 (United Nations Convention on contracts for the international sale of goods, Vienna, 1980/04/11).

 

Veškeré spory vzniklé mezi Beghelli-Elplast a kupujícím, které nebudou urovnány smírem, budou projednávány a rozhodovány s konečnou platností před místně a věcně příslušným soudem v České republice.

 

Upozornění:

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou průběžně aktualizovány a v tomto katalogu jsou uvedeny jen pro informaci. Závazné a aktuálně platné všeobecné obchodní podmínky obdržíte spolu s obchodní dokumentací nebo smlouvou, případně Vám budou na požádání zaslány.

Výrobky uvedené v tomto katalogu jsou vyrobeny v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízením vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/35/EÚ) a nařízením vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (nařízení Evropského parlamentu a rady 2014/30/EU), vše ve znění pozdějších předpisů. Označení CE, umístěné na výrobcích, obalech nebo v návodech k použití označuje shodu s výše uvedenými předpisy.

 

V technickém archívu Beghelli- Elplast je uschována veškerá dokumentace prokazující, že výrobek byl podroben zkouškám pro prokázání shody. Tato dokumentace je k dispozici příslušným orgánům pro případnou kontrolu.

 

Beghelli-Elplast si vyhrazuje právo změnit údaje obsažené v tomto katalogu bez předchozího upozornění.

Na všechny výrobky uvedené v tomto katalogu se vztahuje záruka podle všeobecných obchodních podmínek Beghelli-Elplast a podle platných právních předpisů.

 

V Brně dne 1. 12. 2021

 

BEGHELLI - ELPLAST,a.s.

Elišky Junkové 798/6, 642 00 Brno, Česká republika

Phone: +420 531 014 111
E-mail: beghelli@beghelli.cz, www.beghelli.cz